Nadezhda Yakovlevna Bliznyuk

Nadezhda Yakovlevna Bliznyuk

Vancouver, Washington

December 19, 1931 ~ February 9, 2019